Законодателни промени

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ

Една кауза, по-голяма от самите нас

Движение за национална кауза (ДНК) е организация, активно ангажирана в борбата с негативните демографски тенденции у нас.
Чрез информационни кампании и инициативи целим да насочим общественото внимание върху конкретните фактори, които обуславят демографския проблем на България. „Направи го сега“ е първата кампания в страната за насърчаване на раждаемостта, с акцент върху информираното решение за навременно родителство. Платформата „Bulgaria wants you“ е мост между бизнеса и хората, предлагайки шансове за кариерно развитие, както за българите в страната, така и за българите в чужбина.
През м. юни 2022 организираме кръгла маса и стартирането на обществено обсъждане на предложения за конкретни политики, които целят преобръщане на демографските тенденции у нас.
Какво целим:
- оставането на повече млади българи в страната
- привличането на български емигранти обратно
- но най-вече визия и дългосрочна ясна стратегия за демографската политика на България.

Работните предложения са в следните направления:
Данъчни облекчения
Раждаемост – социална грижа
Раждаемост – социални стимули
Подобряване на средата за отглеждане на деца
Въвеждането на модерни образователни практики и модели
Привличане на задграничните български диаспори за кариера, живот и образование в България
Някои от въпросните политики са универсални и са заимствани от страни, които отдавна активно полагат усилия в борбата си срещу негативните демографски показатели.
1. Данъчни облекчения с цел (1) оставането на повече млади българи в страната; (2) привличането на български емигранти обратно
1.1 Възстановяване на данък общ доход до навършване на 29 години
Основната цел на мярката е да подпомага и насърчава оставането на повече млади хора в страната, чрез финансови облекчения и по този начин косвено да влияе и на заетостта и интеграцията в пазара на труда.
• Предлагаме данъчното облекчение да бъде обвързано на базата на 2,5 минимални работни заплати, т.е всеки, който получава месечния еквивалент на до 2,5 минимални работни заплати, което към днешна дата се явява 1775 лв., да може да се възползва от мярката.
На годишна база това би означавало, че всички лица до 29 години ще имат възможност да възстановят данъци, при условие, че годишният им приход е под 21,300 BGN.
• Предлагаме сумата от възстановяване на данък общ доход да бъде изплащана след попълването на данъчна декларация в края на календарната година.
• Прилагането на мярката означава, че лицата, които подлежат на нея, ще могат да се възползват от облекчение в размер на около 2130 лв. годишно към днешна дата.
* Мярката се прилага в Полша от 2019г., но с друга възрастова граница
Потенциален фискален ефект: До 29 г. са около 700 000 българи по данни на НСИ. При 1326 лв. СОД при приспадане на осигурителната тежест, при данъчна основа от около 1153 лв., това прави около 969 млн. лв. на година пропуснати приходи от ДДФЛ за бюджета.
1.2 Освобождаване от данък общ доход за завърнали се емигранти в страната за срок от 3/5 години, независимо от тяхната възраст.
Предлагаме следните условия:
• да е живял/а извън страната през последните поне 3/5 години
• работната дейност да се извършва предимно на българска територия
• В случай, че емигрантът не остане в страната за срока на мярката, спестените данъци да бъдат върнати.
Предлагаме същата процедура както в точка 1.1 – данъците да бъдат възстановявани след попълване на годишна декларация в края на календарната година.
* Мярката се прилага в Италия от 2019г., но под друга форма
* Мярката би могла да се възприеме дискриминационно
* При нетна емиграция от 15-16 хил. души и предвид, че голяма част от връщащите се са млади, фискалният ефект би трябвало да не е значителен.
*Алтернативна версия на мярката*
Условие: да работи в някоя от т. нар. защитени специалности от професии и тези, в които е налице или има очакван недостиг на специалисти на пазара на труда.

2. Преразглеждане на (1) детските надбавки, (2) еднократната помощ при раждане на дете
2.1 Разширяване на обхвата на детските надбавки и чувствително увеличение
У нас родителите с по-високи от минималните доходи не могат да се възползват от детски надбавки и те се превръщат в привилегия предимно на социално слаби и маргинализирани групи, което от своя страна се превръща в сериозен разлом в обществото.
Детската надбавка е жест от държавата и знак на подкрепа към родителите, които отглеждат деца в България. Редно е всяко дете в България да бъде равно пред закона, независимо дали е от богато или бедно семейство.
В тази връзка от ДНК предлагаме:
• Детските надбавки да се полагат на всяко дете с български паспорт, което расте на българска територия, независимо от размера на доходите на родителите
• Детските надбавки да се увеличат на 200 лв. на месец
• Детските надбавки да бъдат изплащани до завършване на средно образование (до 18-20 години)
• Сумата да се прилага до трето дете (включително), а за всяко следващо да важи старата надбавка
• Добавяне на допълнителни защитни механизми против злоупотреби
Потенциален фискален ефект: около 260 млн. лева на месец и 3,150 млрд. лева на година спрямо данни от НСИ за броя на възрастовата група под 18 години)
* Т. нар. универсални детски надбавки, т.е. детски надбавки за всички деца без никакви изключения, се прилагат в Естония, Австрия, Германия, Финландия и Монголия (до 2016г.) до завършване на средно образование, като във всички страни с изключение на Финландия тяхното изплащане продължава и при евентуално записване на висше образование.
В страни като Дания и Великобритания се прилагат детски надбавки, които изключват най-богатите домакинства, но обхващат над 101% от децата в Дания и над 94% от децата във Великобритания.
В Белгия и Аржентина се прилагат смесени схеми на детски надбавки, които все пак обхващат над 87% от децата в Аржентина и над 121% от децата в Белгия.
Във всяка една от изброените страни стойността на детските надбавки е в пъти по-висока от тези в България, включително Монголия.
2.2 Предложение за увеличаване на размера за еднократната помощ при раждане на дете
• При първо дете – 6000 лв.
• При второ дете – 4000 лв.
• При трето дете – 3000 лв.
• При всяко следващо – 2000 лв.
Потенциален фискален ефект: около 325 млн. лева годишно при сегашния темп на раждаемост.
Получаване на висок размера на помощта, следва да се обвърже с определени условия:
• Лицето да упражнява трудова дейност непосредствено преди лицето да е упражнило правото си на отпуск при бременност и раждане;
• Лицето да има най-малко 18 месеца непрекъснат осигурителен стаж, като осигурено за всички осигурителни рискове, като е задължително осигурителният стаж да е положен непосредствено при датата, на която лицето е упражнило правото си на отпуск при бременност и раждане;
• Добавяне на още защитни механизми против злоупотреби
3. Облекчения за семействата и подобряване на средата за отглеждане на деца
3.1 Данъчни облекчения за (многодетни) семейства
• Данъчните облекчения за родители за 2021г. и 2022г. да станат постоянна мярка.
• Намаляване на облагаемата данъчна основа на един от родителите с 4500 лв. на годишна база за всяко дете (т.е. родителят получава 450 лв. в края на годината).
3.2 Облекчения при ипотечни кредити за млади семейства.
• Отпускане от държавата на безлихвени заеми за закупуване на семейно жилище (напр. в размер на 25% от цената), които младите семейства (включително тези с фактическо съжителство) да използват за по-бързо покриване на лихвите към банките.
• Да се предвидят допълнителни данъчни облекчения при закупуване на семейно жилище чрез ипотечен кредит за млади семейства, които имат едно, две или повече деца. Тъй като сегашната уредба третира еднакво семействата без деца и семействата например с три деца.
3.3 Гъвкави схеми на работа за родители.
• Въвеждане на възможност за гъвкави схеми на работа за родители на деца до 12 години (Директива на ЕС)
• Възможност за платен отпуск до 4 месеца за родители (до навършване на 12 години на детето) (Директива на ЕС)
• Въвеждане на допълнителни дни (5) към утвърдения платен годишен отпуск при сключване на граждански брак. *Мярката се прилага в Испания, Уругвай и др.
3.4 Адаптирана среда за деца
• Повече достъпни детски площадки в междублоковите пространства, чрез включване на допълнително изискване към архитектурните проекти за построяване на жилищни сгради. Наред с изискванията за осигуряване на паркоместа, строителите/инвеститорите да са длъжни да обособят място за детска площадка/детски кът.
• Изискване за обозначаване на подходящи заведения за хранене за родители с малки деца, като към определените категории заведения се заложи задължителното обособяване на места за повиване/смяна на памперси, места за детски колички и места за кърмене. Както и заведенията да разполагат с детски столчета за хранене. Такива са ресторантите, заведенията за бързо обслужване и кафе-сладкарниците.
Допълнение: Намаляване на ДДС за детски стоки да бъде заложено като постоянна мярка!
4. Образование
От ДНК смятаме, че в дългосрочен план борбата с негативните демографски тенденции минава именно през качественото и конкурентно образование, което отговаря на съвременните нужди на пазара на труда. В 21-ви век борбата за човешкия капитал вече не е за „евтина работна ръка“, а за квалифицирани специалисти и експерти. В този ред на мисли смятаме, че най-голям акцент от страна на държавата трябва да бъде поставен именно върху реформирането на образователната система.
Предлагаме въвеждането на следните доказани практики и модели:
• Ефективно дуално и професионално обучение, подкрепено и гарантирано както от държавата, така и от бизнеса
• Въвеждане на дуално обучение и в професионалното висше образование
• Безплатно висше образование за специалности и професии с дефицит на работна ръка, с условие да останат на местния трудов пазар след завършване
• Отпускане на стипендии за чуждестранни студенти срещу условие за оставане в България след завършване (трябва да се обмисли, би могло да противоречи на политиката на ЕС)
• Въвеждане на пилотни проекти на т. нар. Финландски модел на образование 
5. Привличане на задграничните български диаспори за кариера, живот и образование в България
5.1 Процедурни промени за улесняване придобиването на българско гражданство и скъсяване на срока за издаване.
• Въвеждане на задължение за обвързване на процедура с конкретен срок (МП, МВР, Президентство и т.н.)
5.2 Механизми, които да ограничават злоупотреби при издаване на гражданство.
• Премахване на условието за преводач на интервюто; подобрение на системата за регистрация
5.3 Създаване на програми за интеграция и на центрове, които да предлагат задълбочено изучаване на българския език, да спомагат културната интеграция и да анализират интеграцията на чуждестранните студенти.
5.4 Организирането на информационни кампании сред общностите, които да популяризират страната ни и плюсовете за живот тук.
• Активно рекламиране на българските университети чрез културните центрове и организациите на задграничните общности.
ОБЩИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ СТРУВА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЦЕЛИЯ ПАКЕТ ОТ МЕРКИ – МИНИМУМ 4,5 МЛРД. НА ГОДИНА.