Законодателни промени

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ

Една кауза, по-голяма от самите нас

РЕАЛНА ДЕМОГРАФСКА СТРАТЕГИЯ, 2023 г.

Цел: Населението на България до 2050 г.  да достигне 7,5 млн. души

Визия: България е прекрасно място за живот, кариерно развитие, инвестиции и създаване на семейство. В България може да бъдеш свободен и щастлив.

Мисия: Демографската политика да бъде едновременно най-важната задача на нацията, както и първостепенен бюджетен приоритет за държавата в три основни направления:

 1. Раждаемост: 
 • Еднократна подкрепа до 20 000 лв. на всяко новородено дете. (Добре е да има определени данъчни и/или образователни критерии.)
 • Да се построи целият брой необходими детски градини в страната за 1 – 2 години.
 • Месечните детски надбавки да се увеличат на 200 лв. за дете/месец
 • Да се създадат условия всяко българско дете да бъде лекувано от държавата в страната или чужбина.
 1. Миграция:
 • Държавна подкрепа от 10 хил. лева еднократно за завърнали се българи, били извън страната над 3 години. 
 • Създаване на регистър с данни за българите в чужбина.
 • Създаване на пакет от данъчни (по примера на Полша) и кредитни стимули (помощ за първоначалното самоучастие) за задържане на българите до 29г. в страната.
 1. Кариера.
 • Инвестиции и реформа в образованието.
 • Улеснени процедури за придобиване на „сини карти“.
 • Идентифициране на професии с недостиг на пазара на труда.
 • Организиране на кариерни форуми за българите в страната и чужбина.

КАКВО ОЧАКВАМЕ:

 • Правителството да инвестира 15 млрд. лева за три последователни години по конкретни дейности в тези три направления;
 • Да има конкретна институция, която отговаря за изпълнението на тези мерки „Министерство на труда, социалната политика и демографията“. 

Важната част от демографията е и как говорим за бранда България и как продуцираме новини от страната си. Изключително важно е как комуникираме, защото това много влияе на нагласите на хората да си тръгват или остават.

Ключово направление: БРАНДЪТ БЪЛГАРИЯ

 • Изграждане на маркетинг стратегия  за  популяризиране на предимствата на България; „Аз обичам България“
 • Медийното говорене да пази имиджа на бранда „България“
 • Правителството и бизнеса да инвестират в бранда „България“